Lớp học Giản đồ pha(420300087601),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học CN Vô Cơ - Vật Liệu 13A (DHVC13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo