Lớp học Điện tử công suất(422000170406),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Điện 14B Chất lượng cao (DHDI14BTT) trên hệ thống phần mềm đào tạo