Lớp học Điện tử cơ bản(020300268602),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao đẳng Kỹ thuật Điện, điện tử 20B (CDDI20B) trên hệ thống phần mềm đào tạo