Lớp học Điện tử cơ bản(020300268601),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao đẳng Kỹ thuật Điện, điện tử 20A (CDDI20A) trên hệ thống phần mềm đào tạo