Lớp học Kỹ thuật điều khiển tự động(420300068707),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học ĐK tự động 14B - 7510303 (DHDKTD14B) trên hệ thống phần mềm đào tạo