Lớp học Công nghệ kim loại và phương pháp gia công tiên tiến(420300229802),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Chế tạo máy 13B (DHCT13B) trên hệ thống phần mềm đào tạo