Lớp học Kế toán tài chính quốc tế 2(420300234701),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kế toán 13A (DHKT13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo