Lớp học Phát triển ứng dụng WEB(420300328101),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Công nghệ thông tin 14A Quảng ngãi (DHTH14AQN) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Kiến trúc và tích hợp hệ thống(420300254901),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Công nghệ thông tin 14A Quảng ngãi (DHTH14AQN) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Kiến trúc và cài đặt hệ quản trị CSDL(420300114701),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Công nghệ thông tin 14A Quảng ngãi (DHTH14AQN) trên hệ thống phần mềm đào tạo