Lớp học Thủ tục hải quan(420300137006),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Quản trị Kinh doanh Quốc tế 13F (DHKQ13F) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Thủ tục hải quan(420300137005),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Quản trị Kinh doanh Quốc tế 13E (DHKQ13E) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Thủ tục hải quan(420300137003),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Quản trị Kinh doanh Quốc tế 13C (DHKQ13C) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Thủ tục hải quan(420300137002),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Quản trị Kinh doanh Quốc tế 13B (DHKQ13B) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Thủ tục hải quan(420300137001),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Quản trị Kinh doanh Quốc tế 13A (DHKQ13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Thủ tục hải quan(422000367902),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Quản trị Kinh doanh Quốc tế 13A CLC (DHKQ13ATT) trên hệ thống phần mềm đào tạo