Lớp học Anh văn chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp(420300191901),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: AVCNDN_DH10->12_HL_D2_HK1_2020_2021 (AVCNDN_DH10->12_HL_D2_HK1_2020_2021) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Anh văn chuyên ngành Ngân hàng(422000183801),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: AVCNNH_DHTT10->12_HL_D2_HK1_2020_2021 (AVCNNH_DHTT10->12_HL_D2_HK1_2020_2021) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Anh văn chuyên ngành Ngân hàng (420300145301),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: AVCNNH_DH10->12_HL_D2_HK1_2020_2021 (AVCNNH_DH10->12_HL_D2_HK1_2020_2021) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Anh văn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng(422000152401),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: AVCNTCNH_DHTT10->12_HL ghep DH.420300165301_D2_HK1_2020_2021 (AVCNTCNH_DHTT10->12_HL ghep DH.420300165301_D2_HK1) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Anh văn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng(420300165301),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: AVCNTCNH_DH10->12_HL_D2_HK1_2020_2021 (AVCNTCNH_DH10->12_HL_D2_HK1_2020_2021) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Tài chính doanh nghiệp(422000380202),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kế toán 15B CLC- 7340301C (DHKT15BTT) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Đầu tư và kinh doanh bất động sản(420300165202),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Tài chính doanh nghiệp 13B (DHTD13B) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Quản trị ngân hàng thương mại(420300137501),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kế toán-Kiểm toán 13A (DHKTKT13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo