Lớp học Pháp luật đại cương(420300242210),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Anh Văn 14G (DHAV14G) trên hệ thống phần mềm đào tạo