Lớp học Thiết kế hệ thống Thông gió và Điều hòa không khí(420300169305),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Nhiệt lạnh 13B (DHNL13B) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Thiết kế hệ thống Thông gió và Điều hòa không khí(420300169303),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Nhiệt lạnh 13B (DHNL13B) trên hệ thống phần mềm đào tạo