Lớp học Kết cấu động cơ đốt trong(420300343103),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Ô tô 15B - 7510205 (DHOT15B) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Tính toán kết cấu ôtô (420300312005),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Ôto 13E (DHOT13E) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Tính toán kết cấu ôtô (420300312002),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Ôto 13B (DHOT13B) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm định ô tô(420300110505),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Ôto 13E (DHOT13E) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm định ô tô(420300110504),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Ôto 13D (DHOT13D) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Hệ thống điều khiển động cơ(420300079005),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Ôto 13A (DHOT13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Hệ thống điều khiển động cơ(420300079003),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Ôto 13D (DHOT13D) trên hệ thống phần mềm đào tạo