Các khá học được mở trong học kỳ hè năm 2019-2020

Lớp học Kinh tế quốc tế(420300111501),HK3 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: KTQT_DHKQ13A_HE (KTQT_DHKQ13A_HE) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Thủ tục hải quan(420300355601),HK3 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: TTHQ_DHKT14_HE (TTHQ_DHKT14_HE) trên hệ thống phần mềm đào tạo