Lớp học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam(422000146201),HK3 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHHO11ATT_DLCM.HE (DHHO11ATT) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin(420300068504),HK3 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHCT10B_NGUYENLY (DHCT10B) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Kinh tế chính trị Mác-Lênin(422001380202),HK3 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHKT15BTT_KTCT (DHKT15BTT) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Kinh tế chính trị Mác-Lênin(422001380201),HK3 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHKT15ATT_KTCT (DHKT15ATT) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin(420300068508),HK3 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHCT11C_NGUYENLY (DHCT11C) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Tư tưởng Hồ Chí Minh(420300066401),HK3 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHQT11A_TTHCM.HE (DHQT11A) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Tư tưởng Hồ Chí Minh(420300066403),HK3 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHQT11C_TTHCM.HE (DHQT11C) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Tư tưởng Hồ Chí Minh(420300066406),HK3 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHQT12B-TTHCM.HE (DHQT12B) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Tư tưởng Hồ Chí Minh(422000128806),HK3 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHKQ15BTT_TTHCM (DHKQ15BTT) trên hệ thống phần mềm đào tạo