Lớp học Tài chính doanh nghiệp(420300363601),HK3 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: TCDN_DHKT_HL_HE_2019_2020 (TCDN_DHKT_HL_HE_2019_2020) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Tài chính doanh nghiệp(422000380201),HK3 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: TCDN_DHTT GHEP 420300363601_HL_HE_19-20 (TCDN_DHTT GHEP 420300363601_HL_HE_19-20) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Tài chính doanh nghiệp(422701157701),HK3 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: TCDN_DHKT7LTTN GHEP 420300363601.DHKT_HL_HE_19_20 (TCDN_DHKT7LTTN GHEP 420300363601.DHKT_HL_HE_19_20) trên hệ thống phần mềm đào tạo