Lớp học Công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ(420300102201),HK3 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHAV12, 13 HL (DHAV12, 13 HL) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ(420300102202),HK3 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHAV12, 13 HL (DHAV12, 13 HL) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ(420300102101),HK3 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHAV12, 13 HL (DHAV12, 13 HL) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Nghe 3(420300127101),HK3 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHAV12, 13 HL (DHAV12, 13 HL) trên hệ thống phần mềm đào tạo