Lớp học Hóa học màu sắc(420300059801),HK3 (2022-2023) được mở cho lớp dự kiến: HL_K15_HHMS (HL_K15_HHMS) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Kỹ thuật phản ứng(420300087801),HK3 (2022-2023) được mở cho lớp dự kiến: HL_DHK15_KTPU (HL_DHK15_KTPU) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Nhiệt động học(420300349901),HK3 (2022-2023) được mở cho lớp dự kiến: HL_DHK17_NDH (HL_DHK17_NDH) trên hệ thống phần mềm đào tạo
Lớp học Truyền nhiệt(420300115301),HK3 (2022-2023) được mở cho lớp dự kiến: HL_DHK14_Truyen nhiet (HL_DHK14_Truyen nhiet) trên hệ thống phần mềm đào tạo